Van het 40 jarig bestaan  in 2012 tot nu!!

 

Jaar:2012:

 

Het jaar van ons 40 jarig bestaan!!

Dit werd naar alle leden en genodigden gestuurd

Geachte leden:Uitnodiging: 40 jarig jubileum R.O.B.

Hierbij nodigen wij u en uw partner uit voor het bijwonen van het jubileumfeest op

vrijdag 20 januari  2012 in het voormalige schoolgebouw De Venen, Poelruit 2 in Reeuwijk.

’s Middags is er van 16.30-17.45 uur een receptie voor leden, genodigden en sponsoren. Aansluitend volgt er voor de leden en partners dan een gezellige avond, waarin u een verrassend buffet wordt aangeboden. Verder is er een biljartdemonstratie en krijgt u een overzicht van de historie van onze vereniging.

De feestavond wordt om 22.00 uur afgesloten.

Wij verwachten dat u allen dit jubileumfeest wilt bijwonen. Als jubileumcommissie willen wij graag weten of u in de gelegenheid bent  te komen of dat u onverhoopt verhinderd bent. De reden hiervoor is om het aantal personen te kunnen bepalen voor het buffet.

 

Namens de jubileumcommissie, Frans Jacobi (voorzitter)

Ons jubileumcommissie bestaat verder uit:

Jan Ballering              (activiteiten)  Hans Korver               ( activiteiten)  Jan van Triet  ( bestuur)

 ___________________________________________________________________________

 

de Reeuwijkse bedrijven werden benaderd!!

Penningmeester: Jan van Triet, Rembrandtstraat 42, 2811 XC Reeuwijk

Tel. 06-13170953. E-mail: jan.van.triet@hetnet.nl

Bank: 35.49.40.929 t.n.v. penningmeester R.O.B.

Reeuwijk, 14 november 2011.

Onderwerp: Jubileum Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging.

Geachte mijnheer / mevrouw,

U kijkt waarschijnlijk wat vreemd op nu u deze brief openmaakt en ziet welke vereniging daar achter zit.

Wij denken dat u als bedrijf jaarlijks diverse aanvragen krijgt van organisaties, die u een bijdrage vragen voor een goed doel. Deze keer is dat de Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging (R.O.B.).

Wij zijn een specifieke vereniging met ca. 60 leden, waar alleen Reeuwijkse 55+-plussers lid van kunnen zijn en die het plezierig vinden te biljarten in een zaal van Centrum Reeuwijk.

Een prima manier ook om als senioren onderlinge contacten te onderhouden.

Er wordt onderling competitie gespeeld en er is vrij biljarten voor ieder die deze sport wil beoefenen, op welk niveau dan ook.

In januari 2012 willen wij op gepaste wijze het 40-jarig bestaan van R.O.B. vieren.

Aangezien wij een bescheiden contributie hanteren om het voor alle Reeuwijkse senioren mogelijk te maken lid te zijn, is onze financiële positie niet toereikend voor een bescheiden jubileumfeest.

Daarom benaderen wij een aantal Reeuwijkse bedrijven voor een bijdrage, mede omdat een aantal leden in het verleden de nodige verdiensten hebben gehad voor Reeuwijkse ondernemingen.

Als jubileumcommissie vragen wij u, ook namens het bestuur van R.O.B., om een bijdrage van bijvoorbeeld Є 50,00  om de jubileumfeest mogelijk te maken.

Wij kunnen er helaas niet veel meer tegenoverstellen dan een uitnodiging op onze receptie op 20 januari 2012 om 16.30 uur in het voormalig schoolgebouw “De Venen” Poelruit 2 in Reeuwijk  en een vermelding van de sponsoren.

Wij rekenen graag op uw bereidwilligheid en vragen u het door u te sponsoren bedrag over te maken op bovengenoemde rekening onder vermelding “jubileum R.O.B.”, waarvoor bij voorbaat onze oprechte dank.

 

* Namens de jubileumcommissie,

 

* Frans Jacobi (voorzitter)

 

* Jan Ballering

 

* Hans Korver

 

* Jan van Triet( bestuur)

 

Voorlopig draaiboek jubileumviering 20 januari 2012.

 

1.     Brieven naar leden en genodigden.

 

Genodigden:         -    Leiding Centrum Reeuwijk

 

-        Bestuur Seniorenvereniging

 

-        Bestuur biljartverenigingen. Bodegraven, Gouda, Waddinxveen

 

-        Eenmalige sponsors: Woningbouwver, Kringloop, C.A. Hoogendoorn Beheer B.V., Schildersbedrijf Ballering, C1000/Koster en wie er nog volgen

 

-        Vaste sponsors: Vakgarage Bodegraven, Radio van Dijk B.V., Café Dito’s, J.van de Graaf Beheer B.V., De Wit Invest B.V., Uitvaartverzorging Brouwer (H.J. Uiterwijk)

 

-        Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (wethouder mevr. Wendy Verkleij, reeds verzonden)

 

-        Mevr. Lizette Visscher raadslid VVD

 

-        Uitnodigingen voor Kerst verzonden

 

2.     Invulling jubileumviering.

 

-        Verwachte personen bij receptie: ca. 80

 

-        Verwachte personen bij buffet: ca 60

 

-        Nauwkeuriger raming na ontvangst antwoordstroken

 

-        Namen gastvrouwen. Voorbespreking aanvangstijd, instructies drankjes, deelname aan buffet, 2 teams                                                                                                                                                                                        Welkom met dubbeldrankje, voldoende glazen, aanbieden bij binnenkomst (wie?), versiering tafels, zoutjes e.d.?, aantal hapjes via De Brug (hoe laat?),

 

hoeveel drankjes per persoon (bij receptie: fris, wijn en bier)

 

 3.     Officieel gedeelte receptie:

 

-        Aanvang receptie 16.30 u

 

-        Aanwezigheid jubileumcommissie (en bestuur) 15.0 uur

 

-        Frans is ceremoniemeester

 

-        Badges voor jubileumcommissie (en bestuur?)

 

-        Welkomstwoord Frans  ca. 16.45 uur

 

-        Toespraak Bertus ca. 17.00 uur

 

-        Frans en Bertus afstemmen wie wat zegt (geen doublures!)

 

 4. Verder verloop:

 

-        Ca. 18.15 uur biljartdemonstratie

 

-        Ca. 19.00 uur aanvang buffet

 

-        Medewerkster De Brug voor begeleiding buffet

 

-        Tussen buffet en dessert vertoning videofilm historie R.O.B.

 

 5.     Afsluiting ca.  22.00 uur

 

-        Kort dankwoordje  (door Frans of Bertus?)

 

-        Attenties voor gastvrouwen (wat, wie koop dat,?)

 

-        Opruimen zaal (wie?)

 

-        Eindcontrole, school afsluiten

 

 6.     Muziek/techniek.

 

-        Microfoon sprekers, weergave videofilm, achtergrondmuziek, e.d.

 

-        Klaas (TD Centrum) zal woensdagochtend 20 januari e.e.a. in orde maken. Wel handig als iemand van ons daarbij is.

 

Hier enkele foto’s van het jubileum feest !!

 

Wij geloven dat het zeker een succes was en dat ieder er van had genoten!!

 

Na het jubileum werd van voorzitter gewisseld Bertus van Es droeg het stokje over aan Henk van der Wagt.

 

Bertus werd wel tot erelid benoemd.

 

Afscheid van voorzitter Bertus van Es:

Bertus ging in zijn afscheidsrede terug hoe het is begonnen toen hij als voorzitter werd geïnstalleerd.

Er was namelijk onenigheid in het bestuur en er traden tegelijk 2 bestuursleden af die niet meer herkozen wilde worden, en er waren geen leden die de handschoen oppakten.

Toen heeft hij gezegd ik wil het wel worden maar ik ben niet deskundig met het papier werk, ik kan wel lekker praten.

En na 13 jaar en veel onderhoud met de heer de Lang, heeft hij het bijltje over gedragen aan Henk v/d Wagt.                                                                                          

De enige die hij extra wilde noemen was Piet Hooymans en schonk hem een flesje wijn??                                         

 

Nadat de scheidende voorzitter de voorzittershamer had overhandigt aan de nieuwe voorzitter en Henk aan Bertus nog een afscheidscadeau  (van wat in de volksmond een vuist wordt genoemd) heeft overhandigd kon Henk aan zijn openingstoespraak beginnen                                                      

Henk van der Wagt werd in 1935 geboren in Alphen a/d Rijn, na de lagere school heeft hij de HBS –b en HTS werktuigbouw in Rotterdam gevolgd.                                                                    

Getrouwd in 1960 in de Grote Kerk in Delft en 2 adoptie kinderen, zijn vrouw op haar 43 jaar aan kanker overleden.                                                              

Daarna opnieuw getrouwd met zijn huidige vrouw. Weer in de grote kerk, waar je Willem van Oranje kon horen mompelen: Daar is hij weer. Nog een stiefzoon erbij, en er kwam nog een zoon bij, dus een kloos gezin met 4 kinderen.                                                                                                       

En een arbeidzaam leven met nogal diversen banen, bij de KLM en Fokker, staalconstructies, meestal als manager, hoofd  van de stadsverwarming in Leiden. 7 maal verhuis en 2 hart operaties, en gelukkig weer kip lekker. Veel vergadert t.g.v functies  en heb de overige bestuursleden al gewaarschuwd dat het er wellicht zakelijker aan toe zal gaan.                                                                                 

Dit is een vereniging voor de rijpere jeugd. Biljarten en zo mogelijk winnen, maar ook gezelligheid.

Onze gemiddeld leeftijd is 68 jaar en gemiddeld lidmaatschapstijd is ruim 9 jaar en gemiddeld genomen op ons 60 ste lid geworden.

Er is voor ons werk aan de winkel om nieuwe leden te werven zodat we niet uitsluitend rolstoel biljart worden.

Ik heb ook veel slechte eigenschappen zoals kan geen namen onthouden, geen onwil maar onkunde.

Vrienden, ik vind het heel jammer dat Bertus als voorzitter is gestopt, want je moet het maar doen 19 jaar lid en daarvan 13 jaar voorzitter. Hulde hoor; daarom heb ik een leuk cadeautje gefabriekt.

De secretaris is dikwijls ondeugend want hij notuleert wat hij er van vind i.p.v. de waarheid.

Zo schrijft hij in het jubileumboek dat de nieuwe voorzitter grijs haar heeft terwijl ik zelf vind dat het hoogblond is.

Er zijn leden die een donatie overmaken. Dus gezien de financiën: leden wat let je.                                      

 

Het oude schoolgebouw waar we het vreselijk naar onze zin hebben gehad!!

Zitten nog steeds in het oude schoolgebouw waar we het naar onze zin hebben.

Het aantal leden was op 1 januari 55 leden.

Nieuw leden in 2012 zijn R. Heemskerk, G.H. Selbach en T. Stolwijk.                                                              

Door het afmelden van H. Zwaan hebben we nu 57 leden.

De leden R. de Roos en J. Ballering zijn overleden.

De nieuwe voorzitter heeft nog een geweldige openingstoespraak gehouden.

Ondertussen gaat de bouw van het nieuwe complex gestadig door, en er moest een tekening worden gemaakt hoe de biljarttafels komen te staan en waar de elektrische aansluitingen moesten komen, ook is er al een delegatie van R.O.B. wezen kijken in de ruimte waar de biljartzaal zal komen.   

( tot zo ver zijn al onze wensen zijn gerealiseerd.)

De kampioenen waren dit jaar:

groep A. - P. Rabouw, groep B. - P. van Leeuwen en groep C. - P. MacDaniel.

Bij de “Lente Week”hebben de leden H. v/d Wagt en J. van Triet de honneurs waar genomen.

Door het verhuizen van drukkerij de Heij kregen we een probleem om de programma boekjes te maken, maar met een beetje improvisatie van de secretaris dat ook weer voor elkaar gekomen.

Dan moest er nog een 3-banden/bandstoten  toernooitje in elkaar geflanst worden.     

De vorige winnaars waren: bij het 3-banden was C. v/d Heuvel de winnaar en bij het bandstoten was de gelukkige H. Vonk.

Het ALBOREWA toernooi was geen succes want wij werden 4e en laatste.

(Wij zijn in 2014 weer aan de beurt, om te organiseren.)

De aanpassing van de Kamer van Koophandel is op ook geregeld.

 

 

Piet Boere werd gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap, met een oorkonde.  

( waar hij heel blij mee was!!)

De kampioenen van het jaar 2011 - 2012.

Jaar 2013:

 

Het aantal leden was op 1 januari 56 leden.

Nieuwe leden in 2013 zijn: W. Hendriks , J. Baas, H. Verweij en J. Bunnik.

Het afgelopen jaar zijn er veel leden van ons heen gegaan het zij door ziekten of sterfgevallen,                      

W. Boerefijn , Martin Doggenaar, Chr de Heij en H. Ballering zijn overleden,  H. Rebel, A. Groenendijk en J. van Roon door ziekten of ouderdom. en R.H. Zeegers door desinteresse.

De nieuwbouw was af maar door mankementen werd de verhuizing telkens uitgesteld.

Voor de verhuizing plaats vond moest er nog heel wat gebeuren, er was afgesproken met de directie dat R.O.B. voor de lambrisering zou zorgen, en die moest nog gemonteerd worden en geverfd, daar hadden we gelukkig een paar hele goede vrijwilligers voor!!!

De verhuizing vond plaats op vrijdag 8 november, de firma Bocxe verhuisden de tafels en de vrijwilligers zorgden dat alles overgebracht werd en dingen opgehangen.

En op 11 november konden de eerste ballen rollen.

Ook werden de muntklokken verandert in plaats van 20 eurocent voor 20 minuten werd het 50 eurocent voor een half uur.

Er werd natuurlijk een reglement in samenspraak met de directie opgesteld waar elk lid zich aan dient aanhouden.

Er waren diverse bestuursvergadering in het afgelopen jaar maar als je hierboven ziet wat er allemaal moest gebeuren was dat natuurlijk nodig ook.

 

De nieuwe biljartzaal in het nieuwe gebouw.

De kampioenen waren dit jaar in groep C:  werd P. MacDaniel kampioen, in groep B: werd dat  H. Vonk en in groep A: was de gelukkige F. Jacobi.

De avond competitie werd bij het bandstoten R. de Bruin kampioen en bij het driebanden werd dat L.J. Ruppert.

Het trakteren bij verjaardagen is ook verandert zelf meegebrachte koeken mogen niet meer verdeeld worden, alles kan je van te voren bestellen aan de bar en daar ook afrekenen.

De opening van het dienstencentrum is op 22 januari en wordt door  burgemeester van der Kamp gedaan, s’middags is er een openhuis waar de biljartvereniging ook staat om de activiteiten te promoten.

De wedstrijden tegen de zusterverenigingen waren werden om en om gewonnen en verloren.

Bij het ALBOREWA toernooi zijn we weer 4e geworden dat moet in 2014 beter worden want dan organiseren we het in mei zelf.

Door al die ziekten en overlijden worden we wel een kleine vereniging en moeten we wel weer nieuwe leden aanwerven.

 

De Kampioenen van 2012 - 2013.

Door de veranderingen met het verhuizen moet het Huishoudelijk reglement aan gepast worden.

 

VOORSTEL AANPASSING STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT. In het jaar 2013.

Statuten: Artikel 3.1: Lidmaatschap.

Huidige tekst artikel 3.1:

Inwoners en inwoonsters van Reeuwijk, die als zodanig zijn geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Reeuwijk en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen lid worden van de vereniging.

Nieuwe tekst artikel 3.1:

Personen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen lid worden van de vereniging.

Huishoudelijk reglement: Artikel 9.1 en 9.2: Wedstrijddagen.

Huidige tekst artikel 9.1:

De speeldagen voor wedstrijden zijn vastgesteld op maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Deze vaststelling of wijziging hierop vindt plaats in nauw overleg met de leiding van Zorgcentrum Reeuwijk, die in laatste instantie hierover beslist.

Nieuwe tekst artikel 9.1:

De speeltijden voor wedstrijden zijn vastgesteld op maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Ook zijn er wedstrijden op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Deze vaststelling of wijziging hierop vindt plaats in nauw overleg met het Dienstencentrum De Reehorst, dat in laatste instantie hierover beslist.

Huidige tekst artikel 9.2:

Tijdens de in lid 1 bedoelde dagdelen huurt onze vereniging het biljartcentrum van  Zorgcentrum Reeuwijk.

Het staat de leiding  daarvan vrij om de vereniging ook over andere zaken dan de wedstrijdtijden te adviseren, al dan niet bindend.

Nieuwe tekst artikel 9.2:

Tijdens de in lid 1 genoemde wedstrijdtijden huurt onze vereniging de biljartzaal van Dienstencentrum

De Reehorst, Poelruit 12, 2811SX, Reeuwijk. Het staat de leiding daarvan vrij om de vereniging ook over andere zaken dan de wedstrijdtijden te adviseren, al dan niet bindend.

 

Jaar 2014:

 

Het aantal leden was op 1 januari 2014,  57 leden.                                                                                       

Nu in januari 2015 hebben we nog 52 leden over.

Nieuw leden dat jaar W. Edelman, E. de Jong, J. v/d Laan en R. van Veen.

Leden die zich voor 2015 hebben afgemeld zijn P. Boere, T. van Eijk, J. Labaar,W. Hendriks, J. van Rhoon en A. Groenendijk

De voorzitter heeft er en nieuwe hobby bij bij elke vergadering komt hij met een gezegde!!

(Als ik zou willen dat jullie het zouden begrijpen, had ik het wel beter uitgelegd!) en Confusies zei : (een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zo goed te kunnen luisteren dan te praten.)

Leden waar we door sterf gevallen afscheid van hebben genomen zijn A. Groenendijk en Fr. Boshouwers en H. Ballering.

Onze penningmeester Jan Van Triet heeft weer voor 3 jaar beloofd om zijn best voor de vereniging te doen.

Het bestuur heeft het dit jaar rustig aan gedaan met bestuursvergaderingen, want het liep verder op rolletjes.

Met de directie van de Reehorst is afgesproken dat de lakens van de biljarts 1 maal per 1,5 jaar zullen worden vervangen en dat R.O.B. de helft van de kosten op zich zal nemen.                                      

De eerst volgend keer dat ze worden vervangen zal in augustus zijn net voor het begin van de nieuw competitie.

De kampioenen van 2014 zijn: in groep C. waren 2 kampioenen: A. Verkaik en W. v/d Vlugt. in groep B. werd  H. van Nieuwkoop de kampioen en in groep A.  L. Ruppert.

De avond competitie: bij het 3-banden werd de overwinnaar W. Gerritse en bij het bandstoten was J. Baas de sterkste.

In het door ons georganiseerde ALBOREWA toernooi zijn we 3e geworden.

 

Jaar 2015

 

Het aantal leden was op 1 januari 2015,  52 leden en december 2015 nog 46 leden, dus er moeten nog wel enige nieuwe leden bij komen.

Hans van Leeuwen en Joop van den Nieuwendijk hebben zich afgemeld als lid.  Joop was wel al 25 jaar lid!!

En  leden waar we door sterfgeval afscheid van hebben genomen Ad Verkaik, Dick van Oeveren en Theo Stolwijk.

In april hebben we een website gemaakt, dan kunnen alle leden die een computer hebben zien wat er zoal in de vereniging gebeurd en de wedstrijd spelers kunnen zien hoe ze er voorstaan.                         

Op het eind van het jaar hadden we toch al 500 bezoekers die er gebruik van hebben gemaakt!

 

De voorzitter H. v/d Wagt en bestuursleden R. de Bruin en J. de Kok hebben weer voor 3 jaar bij getekend!!!!

 

Onze penningmeester treedt tussentijds af wegens gezondheid reden en dat is een groot verlies voor de vereniging!! En moeten op zoek naar een opvolger !!!

De voorzitter Henk van der Wagt, bestuurslid Jan de Kok en Rien de Bruin traden af.            Er waren geen tegenkandidaten dus de heren konden er weer 3 jaar tegenaan.

 

 

 

 

Leo v/d Werf neemt het penningmeesterschap over en hoopt dat hij dat succes vol doet!

 

 

In augustus hebben we weer nieuwe lakens op de biljarts en 3 sets nieuwe ballen aangeschaft.

Een vermelding is dat A. v/d Burg weer in competitie verband mee doet en heeft er veel plezier in.

De kampioenen in libre waren dit jaar in groep A : T. Stolwijk, in groep B: P. van Leeuwen en

in groep C: L. v/d Werf.                                                                                                                                            

In de 3 banden competitie werd H. Korver kampioen en in het bandstoten werd T. Stolwijk kampioen.

Tegen de zusterverenigingen hebben we verloren van  B.O.B. Bodegraven maar van “Onder Ons” uit Waddinxsveen en “Lustenburg" uit Gouda hebben we gewonnen.                                                                      

De wedstrijden werden allen thuis gespeeld, in 2016 spelen we alles uit!!

In het ALBOREWA toernooi zijn we weer als 3e geëindigd dat moet beter kunnen!

Cees Bunnik had gezorgd dat we nieuwe mooie consumptiebonnen kregen van de Jumbo.

Ook worden de sponsoren minder en minder, als iemand er één weet meld het aan het bestuur.

 

Jaar 2016

 

De website wordt goed bezocht!!

De uitwedstrijd tegen Bodegraven werd verloren.

Op de Jaarvergadering nam Jan van Triet  afscheid als penningmeester en werd opgevolgd door Leo van der

Werf.                                                                                                                                                              

Wat nog niet zo makkelijk is er was weinig of geen animo om Jan op te volgen en uiteindelijk deed Leo het. Onze dank daar voor.                                                                                                                                 

Ook werd het lidmaatschap van een persoon die net buiten de grens van Reeuwijk woont aangenomen.

De secretaris was aftredend en is nu weer voor 3 jaar in functie.

De uitwedstrijd tegen Waddinxsveen is overtuigend gewonnen.

3 nieuwe leden C. Luijbrechts , T. v/d Wal en H.van Dijk.

De uitwedstrijd tegen Gouda gewonnen.

Als laatste geëindigd   bij het ALBOREWA toernooi.

De kampioenen: in A = Frans Jacobi, in B = Roland Heemskerk, in C = Wim Edelman,  in 3 – banden Gerke Mulder en in Bandstoten Roland Heemskerk.

34 Leden aanwezig vergadering afsluiting seizoen.

Het ongemak tussen J. Baas en  D. v/d Starre hebben ze onderling opgelost. ( maar Dick doet niet mee aan de nieuwe  competitie)

5 september begonnen aan de nieuwe competitie.  ( woensdag avond wedstrijden zijn al op 31 augustus begonnen.)

Penningmeester Leo v/d Werf geeft zijn functie terug, wegens medische omstandigheden!             

( moeten verder zoeken naar een nieuwe penningmeester)

De secretaris L.J. Ruppert neemt na veel wikken en wegen het penningmeesterschap er bij in samenwerking met de voorzitter.

Samen met de oud penningmeester Jan van Triet hebben de secretaris en de voorzitter het boekhoudkundig op papier gezet.

De veranderingen bij de Kamer van Koophandel in orde gemaakt, ook bij de bank is het geregeld.

De uitwedstrijd tegen B.O.B. weer verloren.

De uitwedstrijd tegen Waddinxsveen nipt verloren.

Bestuursvergadering op 22 november.

De uitwedstrijd tegen “Lustenburg”verloren.

H. Verwey van de v Heuven Goedhartstraat meld zich af als lid.

Het werd deze keer wijn in plaats van kerststol. Rond gebracht 21 december.

Op 23 december werden de 3 biljarttafels voorzien van een nieuw laken. Weer en jaar voorbij!!

Een tekst van onze voorzitter:

(Niet oud worden met gebreken moet je jong verhangen!!!)

 

 

Arie v/d Burg overleden!

 

Was 16 jaar lid van onze vereniging!!

 

Rust in vrede  

Jaar  2017

 

Jaarvergadering van 19 januari werd verplaatst  i.v.m. met ziekte en vakantie van de voorzitter naar 2 maart.

Door ziekte van Henk heeft secretaris Lothar Ruppert het overgenomen en heeft de door Henk geschreven brief voorgelezen.

Sorry voor weer afwezigheid , maar het gaat echt niet, nu weer blaas en nierbekken ontsteking. Dan ben je echt doodziek.                                                                                                                                                    

Spreekwoord namens de voorzitter: (een haas en een slak vieren op dezelfde dag nieuw jaar!!)

De jaarvergadering is goed verlopen er waren 37 leden aanwezig, Piet Hooymans als 5e bestuurslid aangenomen en Ties Stolwijk reserve wedstrijdleider voor de libre en de 3-banden competitie.

De 1e thuis wedstrijd van 26 januari tegen Bodegraven werd dik verloren.

2 nieuwe leden  P. van ’t Hoog en Ruud van Veen. Totaal  49 leden.

De wedstrijd tegen Waddinxsveen werd duidelijk gewonnen.

Vergadering afsluiting seizoen werd ook verplaatst naar 1 mei.

Op de vergadering een nieuw lid aan gemeld n.l. de heer Nico Noordergraaf  het 50e  lid!!

In de nieuw competitie in september doet D. v/d Starre weer mee.

Ook de wedstrijd tegen Gouda werd een dikke overwinning.

Weer een nieuw lid aangemeld de heer D. Martijn als 51e lid!

We  zijn als 3e geëindigd op het ALBOREWA toernooi  met 202 punten

Kampioenen A = G. Vermeulen, B = B. van Es en C. v/d Heuvel en C = T. v/d Wal.

De kampioen 3 – banden werd P. van Leeuwen en finale bandstoten werd in september gespeeld en gewonnen door W. Edelman.

Op de vergadering afsluiting seizoen van 1 mei werd door de leden beslist dat er geen kerstattentie meer gegeven moest worden.

Oud lid Joop v/d Nieuwendijk op 7 juni overleden.

De nieuwe competitie begon op 4 september 2017, met 3 groepen van 12 spelers.

En het 3- banden en bandstoten begon op woensdag 6 september.

En weer 3 nieuw leden aangemeld n.l. P. J. Beele, E.P.H. Prins en M.J. Zwart.  Totaal nu 53 leden.

Wedstrijd in september tegen B.O.B. duidelijk gewonnen!!

Ook de wedstrijd in oktober tegen “Onder Ons” ook gewonnen!!

Ondertussen in vergadering met het zorgcentrum voor huurverhoging afgerond, en het bestuur was daar tevreden over.

Cees Bunnik heeft bedankt als lid.  Totaal nu 52 leden.

Ook de laatste wedstrijd in november  tegen Gouda werd met duidelijk verschil gewonnen.

En ons leden bestand breid maar uit want de heren B.J. de Haan en P. Drost hebben zich als lid aangemeld.

Totaal nu 54 leden. 

Maar zoals onze eerbiedwaardiger “Johan Cruijff” zei “elk voordeel heeft zijn nadeel"  

Door dit aantal zijn er voor de groepen wel teveel spelers, er zijn 3 plaatsen vrij voor 5 nieuwe spelers, dus er is een wachtlijst voor 2 spelers.  Nu is de ervaring dat in het loop van het seizoen er plaatsen door ziekten of geen zin meer, open vallen en die kunnen dan moeiteloos worden op gevuld.                                                                                        

Piet Hooymans zware longontsteking , Ties Stolwijk neemt het voorlopig waar.

Een nieuwe spreuk van de voorzitter bij de afsluiting van het seizoen. Het leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook mooi!!       

 

Jaar 2018

 

4 januari 2018 zijn we weer begonnen aan een Nieuwjaar.

Onze wedstrijdleider Piet Hooymans werd op de 2e kerstdag opgenomen in het ziekenhuis wegens een zware longontsteking.

Op vrijdag 26 januari was de 1e wedstrijd tegen B.O.B. in Bodegraven die we glansrijk hebben gewonnen.

Ondertussen is Piet zo goed als beter, Ties Stolwijk heeft zijn functie tijdelijk overgenomen.

Op donderdag 8 februari was de algemene jaarvergadering die volgens ieder goed is verlopen.

Het jaarlijkse spreekwoord van onze voorzitter luid:

(En leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.)

Henk had deelgenomen aan een Conference: “Kom in beweging” een initiatief van de gemeente.

Ik moest ook een pitch houden We begonnen met een warming up waar ieder met zijn armen en benen begon te zwaaien.                                                                                                                                              

Ik heb stomverbaasd toe gekeken. Na het broodje ben ik maar vertrokken.                                                       Voorzitter Henk heeft weer voor 3 jaar geteken

Met de zorgpartners hebben we een overeenkomst afgesloten dat we tot 2022 elk jaar met 3% verhoging te maken krijgen 

Er is alleen en mogelijkheid dat op enkele maandag morgen gebruik zal worden door de kledingverkoop in de biljartzaal.                                                                                            

De uitwedstrijd 28/2 tegen Onder Ons verloren.R.O.B. organiseert dit jaar het ALBOREWA toernooi en vindt plaats op dinsdag 17 april. 

Nog niet zo lang geleden is onze biljartvriend Cherry Selbach op 89 jarige leeftijd van ons heen gegaan.

Hij was pas sinds 2012 lid van onze vereniging. Cherry was een lief mens die een zeer bijzonder leven heeft gehad, helaas moet ik zeggen dat hij op zijn ziekbed niet door leden is bezocht en ik was ook de enige bij de crematie.

Waar is de naastenliefde?? Gaarne een moment van stilte voor de nagedachtenis van Cherry!

           De uitwedstrijd tegen Gouda 20/3 gewonnen.

           Kampioenen Groep A  Jan Baas, groep B  Hans Korver, en groep C. Piet MacDaniel.

          Bij het bandstoten werd Jan Baas kampioen en bij het driebanden was Huug Vonk de winnaar.

          Ziekte overheerst:  Cherry Selbach overleden,  Joop van Veen hartproblemen en Dick v/d Toorn hartproblemen,                   Roland. Heemskerk hersentumor,  Ruud van Veen blaaskanker,  ja biljarten is een zware sport!!

          Weer een nieuw lid Jos v/d Bijl is 54e lid.

          In september nieuw lakens en ballen.

          Wim v/d Vlugt is getransfereerd naar Onder Ons in Waddinxsveen

          De nieuw competitie is uitgebreid met een extra groep  D  ( 3 x 10 spelers en 1 keer 11 spelers)

          Omdat er bij B.O.B. verbouwing was is er in Reeuwijk op 27/9 gebiljart en heeft R.O.B. gewonnen.

           Jan Verweij van de Semmelweislaan had ook problemen met zijn hart.

Cor Kik heeft ook in het ziekenhuis gelegen en is weer aan de betere hand.

Echter er is ook een positieve ontwikkeling, ik ga er van uit dat de zieke leden het op prijs stellen als er aandacht is voor hun situatie van uit de R.O.B. Omdat het aantal ziekte gevallen meestal met pieken gaat heb ik moeite om het bij te benen. Gelukkig willen een aantal leden assisteren en ik stel voor een bezoekgroepje op te richten.

We hebben al enkele leden die dit op zich willen nemen n.l. Wim Edelman, Cor Luijbrechts en Hans Korver en de voorzitter zal dat zo goed mogelijk coördineren. 

           Ook de uitwedstrijd  24/11 tegen “Onder Ons” in Waddinxsveen werd dik gewonnen.

Uitwedstrijd tegen Gouda van 20 november werd ook gewonnen met een heel klein verschil.Leen van Wensveen is opgenomen wegens hartproblemen in het ziekenhuisWij zijn blij dat onze wedstrijdleider weer fit is en dat Ties Stolwijk hem geweldig heeft vervangen!!               

Hartelijk dank daarvoor want anders zit je tocht in de puree!!

Ook een compliment aan de penningmeester die op eigen initiatief een prachtig bedrag bij de “Kringloop”heeft los gepeuterd voor de nieuwe lakens, want sponsoring in het algemeen wordt heel moeilijk

De Heer de Haan heeft zich afgemeld als lid wegens ziekte problemen.

Donderdag 20 december na de wedstrijden een gezellige samenkomst met alle leden met oliebollen eten.

Spreuk van het jaar:

(“Mensen maken fouten maar om er een puinhoop van te maken heb je een computer voor nodig”)

                                                                                

 

 

Leo v/d Werf is getroffen door een herseninfarct en daaraan overleden!

 

 

 

                           Rust in vrede

 

Jaar 2019

Vervolg van de competitie weer begonnen op donderdag 3 januari.

Op woensdag 2 januari begonnen met het vervolg bij het 3- banden en bandstoten.

Jaarvergadering gehouden op 17 januari, en is tot tevredenheid verlopen.

De secretaris is weer benoemd voor 3 jaar.

B.O.B. uit Bodegraven en verdiende nederlaag toe gebracht.

W’veen thuis hebben wij een dikke nederlaag geleden.

Er heeft zich opnieuw een nieuw lid gemeld namelijk H. Buitelaar.                                                            

Met het gevolg dat we 52 leden mogen noteren.

Gouda thuis weer een overtuigende overwinning maar 2 wedstrijden verloren!

9 april hebben we het ALBOREWA toernooi gehouden, daar zijn we weer 4e geworden!!

De laatste woensdag avond op 17 april werd een heel gezellige avond, de kampioenen van de driebanden  Ties Stolwijk  en bandstoten  werd Hans Korver de kampioen.

Op 18 april vergadering afsluiting seizoen opende de voorzitter de vergadering met de volgende spreuk: (vrolijke start is een moment van vreugde en verdrijft de zorgen.)                                                           

In principe zijn  de leden Hans Korver, Henk van Nieuwkoop, Huig Vonk en Henk van der Wagt,  de nieuw jubileum commissie voor 2022.                                                                                                                              

De kampioenen van het seizoen zijn: groep A: Peter Rabouw, groep B: Peter Drost, groep C: Jan de Kok en in de nieuwe groep C: is Martin Zwart de kampioen.                                                                                

 

 

 

Piet Hooymans is al vanaf 1994 lid van deze vereniging en is gehuldigd met een oorkonde voor het 25 jarig lidmaatschap. 

En dus is hij erelid.

En 21 jaar wedstrijdleider.


               Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze biljartvriend

                                                             Ton van der Wal.

                Ton was al sinds 2015 lid van onze vereniging.

                wij zullen hem missen.

                Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

                Namens het bestuur en leden van de Biljartvereniging R.O.B.


Het nieuwe seizoen begint op donderdag 5 september met een leden vergadering en op maandag 9 september de competitie, terwijl op woensdagavond 4 september de avond competitie begint.

Daar waren 36 leden inclusief het bestuur aanwezig, terwijl enkele leden hadden afgemeld zoals, P. Beele, J. Verweij, R. de Bruin, D. v/d Starre, J. van Veen en W. van Grieken, B. Prins kwam later. We hebben een moment van stilte gehouden voor een overleden lid ( Ton v/d Wal).

Het dienstencentrum heeft verzocht er rekening te houden dat de zomermaanden, als er geen vrijwilligers zijn,er niet gebiljart kan worden. Dit zijn gelukkig enkele dagdelen.

Ook wordt dringend verzocht de consumpties direct af te rekenen en de betaling niet uit te stellen. En zeker niet zelf uit de koelkast te pakken, hier wordt over gepraat, maar ik neem aan dat niet geldt voor onze eerlijke leden.!!

We hebben de huurovereenkomst met de Reehorst weer bevestigd en zullen de overeengekomen verhoging betalen.

Er is voor 10 uur per week een nieuwe mevrouw voor het Dienstencentrum aangesteld, ze heet Elise Weijland.

Ik heb gevraagd of het niet mogelijk is een muur in de biljartzaal van een kleur te voorzien, omdat het wel erg klinisch uitziet. Wordt besproken!!

We hebben een lid die een verre buitenlandse reis maakte en ongeschonden terug komt om vervolgens bij een fietstochtje langs de plassen aangereden te worden en zijn ribben breekt!

Dat weerhield hem er niet van om na enige tijd de prijzenkast op te poetsen en de gehele biljartzaal schoon te maken, om vervolgens ook nog beschikbaar te stellen dit seizoen de biljarts schoon te maken!! Waar vind je ze nog!!!!  We hebben het over Dick v/d Toorn! Hartelijk dank en dat verdiend een applaus!!

We kunnen dus starten met 4 groepen

De boekjes en borden zijn klaar met dank aan Lothar en Ties.      

Op donderdag 9 september weer begonnen met een nieuw seizoen.

Ook is de avond competitie weer van start gegaan.

De eerste overwinning op 26 september tegen B.O.B. uit Bodegraven, was er één die op het laatste moment plaats vond!

Op 31 oktober de thuiswedstrijd tegen Waddinsxveen werd in gewone telling een gelijkspel maar in Belgische telling hebben we verloren.

Eind december hebben we een oliebollen middag gehouden.                                                                                                        

 Jaar 2020.

Vervolg van de competitie weer begonnen op donderdag 2 januari.

Op 8 januari kregen we een bericht dat Roland Heemskerk is overleden.


Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde biljartvriend

                                      Roland Heemskerk

 

Roland was al sinds 2012 lid van onze vereniging.  

De laatste jaren ging het niet meer met zijn gezondheid.

Wij zullen zijn enthousiasme en gezelligheid missen.

Wij wensen zijn Vrouw en kinderen en de hele familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur en leden van de Biljartvereniging R.O.B.


 

Wat niemand heeft zien aankomen gebeurde toen we het bericht kregen dat Jan Baas plotseling was overleden.

Jan was een man die altijd aanwezig was.

Hij was al sinds 2013 lid van onze vereniging.

Wij als vereniging zullen zijn spontaniteit missen.

Wij wensen zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen veel  sterkte toe.

Namens het bestuur en leden van R.O.B. 


Op woensdag 8 januari begonnen met het vervolg bij het 3- banden en bandstoten.

Jaarvergadering gehouden op 16 januari, en is tot tevredenheid verlopen.

31 januari leden de spelers van R.O.B. een grote nederlaag in Bodegraven.

In februari melde mevrouw Verdonk dat Hans niet langer lid kon blijven met zijn dementie.

Op 3 maart kregen we een onverwachte mededeling dat Jan Baas is overleden.

Half maart kwam het bericht dat het zorgcentrum helemaal werd afgesloten

Dat betekend dat de competitie niet tot een einde kon worden volbracht.

En ook de wedstrijd tegen Gouda en het ALBOREWA toernooi gingen niet door!

We moeten afwachten wanneer er weer gespeeld kan worden!!!

 

Coronavirus COVID-19 :

Alles ligt stil!!!


 

 

Dan krijgen we ook nog het bericht dat Cor Kik is overleden!! 

Cor was al sinds 2003 lid van onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en klein kinderen veel sterkte toe!


Begin september kunnen we weer voorzichtig starten op 3 middagen van half 2 tot half 4.

Ook de avond competitie kon weer beginnen.

Hebben 3 groepen samengesteld, die dan kunnen biljarten.

Maar het is van korte duur want eind september is er weer een “knockdown” en ligt alles weer stil.

Tijdens de maaltijden kon er wel gespeeld worden van half 12 tot half 2, maar dat moest wel op vrijdag de week er voor gemeld worden. Wie er kwamen en welke tijd

Vanaf  oktober gingen we weer in een complete lockdown!! Zo was het de rest van het jaar stil voor iedereen!!!

Daarna werd het gehele jaar "lockdown" !!!!!!!!!!!   

Geen kampioenen. geen oorkondes. geen winnaars maat wel veel verliezers.

Zo eindigt het rare jaar 2020.

 

Jaar 2021.

 

Januari 2021 nog steeds kan er niets over heel de wereld!!

De mensen moeten allemaal gevaccineerd worden en dat duur zeker een half jaar.

In januari geen biljarten, vanaf juli tussen de middag van hal 12  tot half 2 kan er gebiljart worden.

2 leden ernstig ziek W. Gerritse en L. Hoogerbrugge.

september bestuursvergadering, aftredende bestuursleden automatisch verlengd.

Piet Hooymans doet zij werk als wedstrijdleider over aan Ties Stolwijk.

half oktober begin nieuwe competitie. maandag veranderd naar de dinsdag. geen woensdag avond competitie.

4 nieuwe leden A. v/d Laan, P. Perdijk, F. Schouten en J. Streefkerk.

half november weer competitie stil.

in december overlijd Leen Hoogerbrugge jaren lang lid van R.O.B.

 

 

Leen was sinds 2007 lid van onze vereniging.

Wij zullen zijn enthousiasme en gezelligheid missen.

Wij wensen zijn Vrouw en kinderen en de hele familie veel sterkte toe.

Namens het bestuur en leden van de Biljartvereniging R.O.B.

·       Begin februari weer begonnen met de competitie en 3 banden/bandstoten.

·       Joop van Veen 25 jaar lid van R.O.B.

·       Na 15 februari weer als vanouds met 3 biljarttafels.

·       Ook weer een nieuw lid aangemeld Bram van Bekkem,

·       Eef de Jong en Leen van Wensveen moesten wegens ziekte zich afmelden als lid.

·       Leen van Wensveen 24 februari overleden.

·       Bert. van Heugten melde zich als lid af.

·       Dick v/d Toorn in maart overleden.

·       9 maart jaarvergadering ( niet leuk verlopen.) het voorstel van de voorzitter werd afgewezen, dat betekent geen jubileum!!

·       Secretaris weer voor 3 jaar herkozen.

·       Er kan weer vrij gebiljart worden.

·       In mei het ALBOREWA toernooi georganiseerd door W ’veen daar zijn wij 2e geworden.

·       Eind mei competities afgesloten: Kampioenen  Groep A : P. Drost, groep B: A. v/d Laan en groep C: J. v/d Bijl.

·       Vervolgens gaan we op vakantie.

·       Een nieuw lid toegevoegd de heer Ch. Dukker.

·       Enkele leden hebben met toestemming van het bestuur een lopend buffet op 19 oktober geregeld.

·       Na de vakantie beginnen we weer op 30 augustus met de competities.

·           Teams 2022 – 2023 

 

Team  A

 

 

 

Team B

 

 

 

Team C

 

1

J. van Veen

104

 

1

P. Hooymans

39

 

1

B. van Es

22

2

C. Luijbrechts

96

 

2

G. Mulder

34

 

2

C. v/d Heuvel

22

3

G. Vermeulen

69

 

3

B. v. Bekkem

34

 

3

J. de Kok

21

4

P. Rabouw

57

 

4

H. Korver

32

 

4

J. Streefkerk

21

5

P. Drost

52

 

5

F. Schouten

29

 

5

P. Perdijk

20

6

L. Ruppert

47

 

6

P. Beele

29

 

6

P. MacDaniel

17

7

D. v/d Starre

46

 

7

A. v/d Laan

28

 

7

D. Burger

16

8

H. Zwaan

43

 

8

W. Edelman

27

 

8

H. van Dijk

16

9

T. Stolwijk

42

 

9

R. de Bruin

26

 

9

Rien van Veen

15

10

F. Jacob

41

 

10

D. Martijn

23

 

10

Ruud van Veen

14

11

H. Vonk

38

 

11

H. v/d Wagt

23

 

11

J. v/d Bijl

12

12

P. van Leeuwen

37

 

 

 

 

 

12

H. v. Nieuwkoop

17

·        

·       Op vrijdag 30 september waren we uitgenodigd bij onze buren in Bodegraven

        waar we een onderlinge partij hebben gebiljart.

·       Na een spannende middag kwamen we toch als winnaar uit de bus!! de uitslag was 96 tegen 104.

·       Ook heeft er weer een nieuw lid zich gemeld namelijk Ron Boeve. 

·