Nieuwe leden zijn welkom. 

Wij zijn een biljartvereniging voor personen van 55 jaar en ouder die tevens inwoner zijn  van de gemeente Bodegraven/Reeuwijk en omstreken!

Voor slechts 35 euro per jaar kan je al lid worden.

Vrij biljarten kan de gehele week 's morgens en 's middags (behalve op wedstrijddagen) voor personen van 55 jaar en  ouder en tevens inwoner van onze gemeente.                            

Als je een muntje van 50 eurocent in de klok doet, kan je een half uur spelen!

Ook kan je aan de competitie meedoen, dan wordt de contributie 47,50 euro per jaar. 

Er zijn 3 groepen wedstrijdspelers.  

Door middel van 10 keer spelen van 30 beurten word je moyenne  bepaald en in wat voor groep je terecht komt.

Op dinsdag -  en donderdagmiddag zijn er competitie wedstrijden libre.

En op woensdag avond is er een groep die 3-banden en bandstoten doet!  

Doe je aan de Libre competitie en avond competitie dan wordt de contributie 85 euro!                  

(kom gezellig een keer kijken).

  

Aanmelden bij : 

l.ruppert@planet.nl

Voorzitter :           P. Beele                        tel: 06-13329649

Secretaris:            L.J. Ruppert                tel: 0182-393747

Penningmeester: P. Drost                        tel: 06 - 47500830

Wedstrijdleider:  T. Stolwijk                    tel: 0182- 394958 / 06-53869214


 

Reeuwijkse  Ouderen  Biljartvereniging

 

   

VOORSTEL AANPASSING STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

  

Statuten: Artikel 3.1: Lidmaatschap.

Huidige tekst artikel 3.1:

Inwoners en inwoonsters van Bodegraven/Reeuwijk en omstreken, die als zodanig zijn geregistreerd in een bevolkingsregister  en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen lid worden van de vereniging.

Nieuwe tekst artikel 3.1:

Personen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of arbeidsongeschikt zijn verklaard, kunnen lid worden van de vereniging.

 

Huishoudelijk reglement: Artikel 9.1 en 9.2: Wedstrijddagen.

Huidige tekst artikel 9.1:

De speeldagen voor wedstrijden zijn vastgesteld op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. en woensdag avond.

Deze vaststelling of wijziging hierop vindt plaats in nauw overleg met de leiding van Zorgcentrum Reeuwijk, die in laatste instantie hierover beslist.

Nieuwe tekst artikel 9.1:

De speeltijden voor wedstrijden zijn vastgesteld op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.                                                                  Ook zijn er wedstrijden op woensdagavond van 18.30 tot 22.00 uur.

Deze vaststelling of wijziging hierop vindt plaats in nauw overleg met het Dienstencentrum van De Reehorst ("de Spil"), dat in laatste instantie hierover beslist.

 

Huidige tekst artikel 9.2:

Tijdens de in lid 1 bedoelde dagdelen huurt onze vereniging het biljartcentrum van  Zorgcentrum Reeuwijk.

Het staat de leiding  daarvan vrij om de vereniging ook over andere zaken dan de wedstrijdtijden te adviseren, al dan niet bindend.

Nieuwe tekst artikel 9.2:

Tijdens de in lid 1 genoemde wedstrijdtijden huurt onze vereniging de biljartzaal van het  Dienstencentrum van De Reehorst, Poelruit 12, 2811SX, Reeuwijk. Het staat de leiding daarvan vrij om de vereniging ook over andere zaken dan de wedstrijdtijden te adviseren, al dan niet bindend.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Artikel 1:Aanmelding, toelating en beëindiging lidmaatschap.

1.     De aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats bij de secretaris, in ieder geval bij een bestuurslid van de vereniging.

2.     Ingeval van toelating gaat het lidmaatschap in op een door het bestuur vast te stellen datum.

3.     De leden zijn verplicht adreswijzigingen door te geven aan de secretaris.

4.     Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden bij de secretaris.

      Er geldt een opzegtermijn van drie maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

5.     Een lid met achterstand in de betaling van de contributie en die ook na aanmaning in gebreke blijft, kan door het bestuur vervallen worden verklaard van het lidmaatschap.

6.     Indien iemand, die wegens contributieschuld van het lidmaatschap vervallen is verklaard, opnieuw lid wil worden, kan het bestuur aan de toelating de voorwaarde verbinden, dat de betreffende contributieschuld alsnog wordt voldaan.

7.     Vervallenverklaring van het lidmaatschap anders dan op grond van contributieschuld, zoals bijvoorbeeld onheus gedrag waardoor de vereniging dan wel haar leden kunnen worden geschaad, wordt door het bestuur besloten en aansluitend aan betrokkene(n) schriftelijk medegedeeld.

8.     Betrokkene kan binnen een maand tegen het bestuursbesluit tot vervallen verklaring schriftelijk in beroep gaan bij de ledenvergadering.

Het bestuur zal binnen een maand na kennisneming van het beroepschrift een ledenvergadering beleggen.

9.    Vanaf de datum van de vervallenverklaring tot aan het tijdstip, waarop een hiervoor belegde ledenvergadering zich over het beroepschrift uitspreekt, is betrokkene ontheven van alle rechten en plichten van de vereniging.

10.  Van de beslissing van de ledenvergadering op een beroepschrift stelt het bestuur betrokkene schriftelijk op de hoogte.

11.  Indien deze beslissing vernietiging van het besluit tot vervallenverklaring inhoudt, herleven alle rechten en plichten, inclusief de verplichting tot betaling van contributie, van het lid met terugwerkende kracht vanaf de datum van vervallenverklaring.

12.  Bij de beëindiging van het lidmaatschap bestaat geen aanspraak op terugbetaling van contributie.

13.   Ere-leden hebben toegang tot de vereniging en zijn vrijgesteld van contributie.

 

Artikel 2: Geldmiddelen.

1.    De ledenvergadering stelt aan de hand van een voorstel van het bestuur de door de leden jaarlijks verschuldigde contributie vast.

2.     In de maand januari of februari ontvangen de leden schriftelijk mededeling over voor dat jaar geldende contributie.

3.     De leden voldoen de contributie als regel in één bedrag in het eerste kwartaal van elk jaar. In overleg met de penningmeester kan  hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 3: Bestuur.

1.     Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering gekozen vijftal leden.

2.     De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ledenvergadering in functie gekozen.

      De overige werkzaamheden worden door het bestuur geregeld en verdeeld.

3.     Alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren, behalve bij tussentijdse verkiezingen.

4.     Kandidaten kunnen door het bestuur en de leden worden gesteld.

      Door de leden gestelde kandidaten moeten schriftelijk bij het bestuur worden opgegeven, onder bijvoeging van een verklaring, waarin de kandidaat zich bereid  verklaart  de kandidatuur te aanvaarden.

      De namen en de verklaringen van de kandidaten moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering bij de secretaris zijn ingeleverd.

5.     Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, waarbij jaarlijks maximaal twee  bestuursleden aftreden.

      Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt binnen twee maanden voorzien.                                   Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop volgens het rooster het tussentijds afgetreden bestuurslid zou zijn afgetreden.

6.     De voorzitter is verplicht zich van zaken, die de vereniging betreffen, op de hoogte te stellen.                                                               De voorzitter leidt de vergaderingen en ziet toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de uitvoering van genomen besluiten.                                                                                                                                                                                    De voorzitter vertegenwoordigt de club naar buiten; bij verhindering neemt een  ander bestuurslid deze taak over.                                 Alle belangrijke uitgaande stukken en de vergaderverslagen worden door de voorzitter ondertekend.

7.     De secretaris voert de correspondentie, maakt de vergaderverslagen, verzorgt de ledenadministratie, stelt het jaarverslag op en beheert het archief.

8.     De penningmeester informeert de leden schriftelijk over de hoogte van de jaarlijkse contributie, schrijft jaarlijks de vaste sponsors aan, is belast met het innen van de contributie en andere gelden en het doen van betalingen.                                                                 De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en verplicht de inkomsten en uitgaven nauwkeurig te administreren en inzage te geven aan het bestuur en de kascontrolecommissie in de boeken en bescheiden.                                                                Na verloop van elk kalenderjaar stelt de penningmeester het financiële jaarverslag op.

9.     Het bestuur belegt de gelden van de vereniging op correcte wijze onder nadere goedkeuring van de ledenvergadering.

 

Artikel 4:Wedstrijdleider.

1.   De wedstrijdleider maakt bij voorkeur deel uit van het bestuur. Wanneer dat niet het geval is, is de secretaris voor de wedstrijdleider het aanspreekpunt naar het bestuur.

2.   De wedstrijdleider bepaalt het tijdstip en de duur van het spel, is verantwoordelijk voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren, het bijhouden van de persoonlijke moyenne en de registratie van de in wedstrijdverband gespeelde partijen.

3.   Ook bij de door de vereniging georganiseerde toernooien is de wedstrijdleider belast met en verantwoordelijk voor de in het vorige lid genoemde zaken.

4.   De wedstrijdleider wordt bij afwezigheid vervangen door een door het bestuur aan te wijzen lid.

 

Artikel 5: Bestuursvergaderingen.

1.     Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, maar tenminste viermaal per jaar.

2.       De leden kunnen op eigen verzoek of op verzoek van het bestuur tot een bestuursvergadering worden toegelaten om klachten toe te lichten of maatregelen in het belang van de vereniging en de leden te bespreken.

3.      Tenzij het bestuur anders beslist zijn de leden verplicht hun verzoek schriftelijk en met opgave van redenen en bespreekpunten vooraf bij het bestuur in te dienen.

4.       Het bestuur beslist, zonder aanwezigheid van de in het vorige lid bedoelde leden, over het verzoek en deelt het bestuursbesluit schriftelijk aan de leden mede. Indien een lid zich met het besluit van het bestuur niet kan verenigen, is er beroep mogelijk op de eerstvolgende ledenvergadering, die in laatste instantie beslist.

5.       In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

       Tegen deze beslissingen staat beroep open bij de ledenvergadering.

 

Artikel 6: Ledenvergaderingen.

1.       Het bestuur belegt een ledenvergadering zo vaak als dit noodzakelijk wordt  geacht.

2.       Het bestuur schrijft in de maanden januari/februari een ledenvergadering uit, onder de naam jaarvergadering, waarin onder meer worden behandeld:

a.      het door het bestuur over het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid

b.     het jaarverslag van de secretaris

c.      het financiële jaarverslag van de penningmeester

d.     het schriftelijk verslag van de kascontrolecommissie

e.      de aftreding, (her-)verkiezing en (her-)benoeming van bestuursleden

f.      het contributievoorstel voor het nieuwe kalenderjaar

g.     het (tussentijdse) verslag van de wedstrijdleider

3.       Ook vindt er een ledenvergadering plaats wanneer tenminste één vierde van het aantal leden hierom verzoekt, waarna het bestuur  verplicht is de aangevraagde ledenvergadering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, te houden.  

4.       Voorstellen voor een ledenvergadering moeten om op de agenda geplaatst te  worden minimaal twee weken van tevoren bij de secretaris worden ingediend.

5.       Het bestuur is verplicht er voor te zorgen, dat de uitnodiging en de agenda tenminste één week voor de datum van de ledenvergadering in het bezit van de leden zijn.

       Slechts indien onvoorziene of spoedeisende omstandigheden naar de opvatting van het bestuur zodanig in het geding zijn, kan hiervan        worden afgeweken en op kortere termijn een ledenvergadering worden belegd.

6.    De leden zijn verplicht zich in een vergadering aan de leiding van de voorzitter te onderwerpen.

 

Artikel 7: Wijze van stemmen op vergaderingen.

1.     Op een bestuur -, c.q. een ledenvergadering wordt over zaken mondeling  en over personen schriftelijk gestemd.

2.     Bij stemming over zaken worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.                                                                              Bij staking van stemmen wordt een nieuwe stemming gehouden.                                                                                                       Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

3.     Bij stemming over personen wordt een volstrekte meerderheid vereist, d.w.z. tenminste de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden aangemerkt als niet uitgebrachte stemmen.                                                                                                   Wordt bij een eerste stemming niet de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt er een herstemming plaats.                               Wordt ook dan niet de vereiste volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt diegene verkozen, die bij de herstemming de meeste stemmen heeft verkregen.

4.     Voor het tellen van de stemmen bij een schriftelijke stemming wordt op  voordracht van het bestuur uit de vergadering een stembureau benoemd, bestaande uit tenminste drie personen.

 

Artikel 8: Kascontrolecommissie.

1.       Op voordracht van het bestuur wordt op de jaarvergadering een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit twee personen.              Ieder jaar is één ervan aftredend en niet direct herkiesbaar.

2.       Deze commissie heeft tot taak het financiële beheer en de bijbehorende bescheiden van de penningmeester  over het afgelopen  kalenderjaar te controleren.

       De controle zal plaatsvinden in de maanden januari/februari van elk kalenderjaar.

3.       De commissie brengt op de jaarvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

 

Artikel 9: Wedstrijddagen.

1.     De speeldagen voor wedstrijden zijn vastgesteld op dinsdag en donderdag  van 13.30 tot 16.30 uur.

        en op woensdagavond van 18.30 tot 22.00 uur voor drie banden en bandstoten.

        Deze vaststelling of wijziging hierop vindt plaats in nauw overleg met de leiding van Zorgcentrum Reeuwijk, die in laatste instantie     hierover beslist.

2.    Tijdens de in lid 1 bedoelde dagdelen huurt onze vereniging het biljartcentrum van Zorgcentrum Reeuwijk.

       Het staat de leiding daarvan vrij om de vereniging ook over andere zaken dan de wedstrijdtijden te adviseren, al dan niet bindend.

 

Artikel 10: Slotbepalingen.

1.     Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.     In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

        Tegen deze beslissingen staat beroep open bij de ledenvergadering.

 

 

Bovenstaand huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de op 12 april 2007 gehouden ledenvergadering.